Op deze avond hielden we een vergadering voor de leden van de afdeling Rotterdam

 

Ledenvergadering Afdeling Rotterdam.18 maart 2009, 20.00 uur
1. Opening
2. Bestuurssamenstelling
De huidige voorzitter van de afdeling legt zijn functie per 31 december a.s. neer. Dat betekent dat we dan een nieuwe voorzitter moeten benoemen. Een nieuwe voorzitter heeft zich nog niet aangemeld. We zoeken daarom een aantal nieuwe bestuursleden om op termijn een nieuw bestuur mee te vormen. Inmiddels hebben Arie van Aken en Adrie de Klerk zich bereid verklaard om het huidige bestuur te komen versterken. De afdelingsleden wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De functies zullen binnen het bestuur worden verdeeld.
3. Financiën / kascontrole
Hoewel 2008 werd afgesloten met een verlies, is er geen reden tot ongerustheid over de financiele positie van de afdeling. De penningmeester zal eventuele vragen graag beantwoorden. In de vergadering zal de kascontrolecommissie verslag uitbrengen.
4. Organisatie aktiviteiten
- Het bestuur zet zich met graagte in voor de afdeling. Het zou de afwisseling in aktiviteiten ten goede komen als ook de leden van de afdeling de organisatie van een rit of andere bijeenkomst voor hun rekening willen nemen. Arie van Aken heeft het goede voorbeeld reeds gegeven met de voorjaarsrit. Het bestuur zal in elk geval de technische avonden blijven verzorgen. In de vergadering zal worden gevraagd wie de organisatie wil doen van: de praatavond van 17 juni, de barbecue op 27 juni, een aktiviteit op 10 oktober, de snertrit van 1 november, en de nieuwjaarsbijeenkomst van 2010. Vanzelfsprekend krijgen de leden die een aktiviteit willen organiseren alle steun van de bestuursleden. Je wordt dus niet voor de leeuwen geworpen! We rekenen op jullie!
- In 2010 is de afdeling Rotterdam aan de beurt om het Jaarfeest te organiseren. Het bestuur wil hiervoor een commissie samenstellen en zoekt leden die bij de organisatie van het Jaarfeest willen helpen. Er zijn al enkeke ideeën gelanceerd. Verder uitzoeken en ontwikkelen moet dit jaar worden gedaan. Meld je aan voor deze leuke klus!
4. Rondvraag
5. Sluiting

 

  Balans 2008    
Inventaris   Kapitaal 2007 830,77
Gereedschappen   Resultaat  2008 -412,07

 

Uitstaande leningen      
Borg/depot   Crediteuren  
Vorderingen   Leningen/schulden  
Voorraad   Vooruit ontvangen gelden  
Vooruitbetaalde kosten   Nog te betalen kosten  
Kas      
Bank 418,70    
Giro      
Debiteuren      
       
Totaal 418,70 Totaal 418,70
 
Winst-& Verliesrekening 2008    
Drukwerk   Contributies 870,00
Porto   Eigen bijdrage evenementen 77,00
Reis- en vergaderkosten   Advertentieopbrengsten  
Evenementen 1323,12 Rente  
Internet en website 120,00 Bijzondere baten 100,00
Kosten onderdelenvoorziening      
Bankkosten 15,95    
Afschrijvingskosten      
Reken- en betalingsverschillen      
Overige kosten      
       
Saldo winst 0,00 Saldo verlies 412,07
       
Totaal 1459,07 Totaal 1459,07
 
R'dam 2008